Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 Kč
Spolu 0,00 Kč

Košík Pokladňa

Kategórie

Obchodní podmínky a reklamační řád


Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetovém obchodě www.oblecenihonzik.cz.
 
Tento internetový obchod provozuje Bc. Jan Cvak se sídlem Lelekovice Hlavní 62, 66431, IČ 76093271.
Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a zasílání zboží je Jan Cvak, Lelekovice Hlavní 62, 664 31.

 

Obchodní podmínky:

 

1 .Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydává Bc. Jan Cvak, IČ 76093271, se sídlem Lelekovice Hlavní 62, 66431, provozující internetový portál www.oblecenihonzik.cz, jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Obchodní podmínky, Reklamační řád, Ochrana osobních údajů). Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném, jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.
 

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj plnění. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

1. jméno a příjmení či obchodní firma kupujícího,
2. bydliště,
3. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adresy uvedené pod písmenem b),
4. druh zboží a jeho množství,
5. označení zboží podle položek v katalogu prodávajícího,

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila elektronickou objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je  Prodávající oprávněn plnění podle objednávky odmítnout.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, že je objednávka vydána prodávajícím jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a písemně opravit.

Obdržení objednávky bude prodávajícím neprodleně elektronicky potvrzeno.
 

4. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

 

Kupující může zrušit již potvrzenou objednávku:

a) telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt na www stránkách. Po kupujícím bude vyžadováno přesné číslo objednávky
b) emailovou odpovědí na automatické potvrzení objednávky, přičemž kupující uvede v předmětu emailu „storno".

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže).


5. Dodací podmínky

 

1. Předmětem koupě je zboží dodávané prodávajícím. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného prodávajícím.
2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí formou přenosu dat po síti Internet.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího, stane-li se objednané plnění nemožným, stejně tak je-li důvod na straně kupujícího, zejména je oprávněn tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti splatné ke dni vystavení objednávky. O této skutečnosti bude kupující vždy telefonicky informován ihned poté, co se prodávající tuto skutečnost dozví.
4. Odeslání zboží znamená dobu, ve které prodávající je schopen odeslat zboží ze skladu na adresu kupujícího. Kupující by tak měl k době odeslání připočíst 1 až 2 dny na dopravu v závislosti na zvoleném druhu dopravy.

5. Doprava: Česká pošta - zboží bude expedování Českou poštou. Cena činí max 108Kč , pokud je hodnota objednávky nižší než 1500Kč. Při objednávce nad 1500Kč je dopravné zdarma.
6. Osobní odběr - zboží bude připraveno k převzetí pouze po telefonické dohodě v Brně nebo v Lelekovicích.
7. Místem dodání je adresa k provedení dodávky sdělená v objednávce kupujícím.
8. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat prodávajícho o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.
9. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla faktura, která je v písemné formě součástí dodávky. V případě, že dodací doklad bude prodávajícím vystaven zvlášť, musí být k faktuře připojen dodatečně.

 

6. Kupní cena a platební podmínky

 

- Ceník uvedený na internetových stránkách obsahuje úplné prodejní ceny tj. včetně případného recyklačního poplatku a dalších povinných poplatků. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží).
- Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost dnem uskutečnění dodávky (proti převzetí zboží).
- Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

  • datum vystavení,
  • datum splatnosti,
  • označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny,
  • uvedení celkové ceny,
  • uvedení celkové částky k úhradě,
  • zákaznické číslo, pokud je přiděleno,
  • identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ,
  • evidenční číslo dokladu.

- Způsob platby - na dobírku nebo bankovním převodem, bez účtování jakéhokoliv příplatku ze strany prodávajícího.

- Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je prodávající oprávněn na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení, jehož výše je stanovena právním předpisem č. 142/1994 Sb. a smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího, pokud není prokázán opak. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu prodávajícího nebo po dohodě s ním a se děje na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

 

7. Doba trvání akcí

 

Nabídka a cena zboží, stejně tak nabídka doprovodných služeb zůstává v platnosti do vyprodání zásob nebo do odvolání, přičemž vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy nelze jednostranně měnit.


8. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

- Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

 

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53(7) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz kapitola rozpor s kupní smlouvou) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno..

- Při splnění uvedených podmínek se prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.
- Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
- Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.
- Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel na základě ustanovení § 53/8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
5. na dodávku novin, periodik a časopisů
6. spočívajících ve hře nebo v loterii

 

10. Ostatní ustanovení

 

- Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplném zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něj odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího

 

Reklamační řád:

 

1.Úvodní ustanovení

 

1. Reklamační řád provozovatele Bc. Jana Cvaka se sídlem Lelekovice Hlavní 62,  , 66431 , IČ 76093271.
 provozující internetový portál www.oblecenihonzik.cz upravuje postup zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
2. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a násl.zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2. Prevence

 

1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.
3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím webových stránek www.oblecenihonzik.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

 

3. Záruční podmínky

 

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době (viz. níže) vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
4. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže v případě, kdy je k vyřízení reklamace nutné prozkoumání i např. příslušenství věci, je reklamováno zboží kompletní, dále jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny
6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

 


4. Místo a způsob uplatnění reklamace

 

1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
* písemně na adrese: Jan Cvak, Hlavni 62 Lelekovice 664 31
* elektronicky na elektronické adrese jancvak@seznam.cz
* telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt na www stránkách
* Kupující zašle reklamované zboží na tuto adresu:
Jan Cvak, Hlavni 62 Lelekovice 664 31
2. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.oblecenihonzik.cz.
3. Pověřeným pracovníkem za reklamace je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil,co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
5. Kupující se může informovat o stavu reklamace
* telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt na www stránkách
* emailem na emailové adrese: jancvak@seznam.cz

 

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 

1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Doporučujeme uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

6. Odstranitelné vady

 

1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník za reklamace a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
5. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
* reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
* zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

7. Neodstranitelné vady

 

1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
* požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
* nebo odstoupit od kupní smlouvy
3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (jiná neodstranitelná vada) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

 

 

8. Náklady na reklamaci

 

1. Kupující má dle § 598 právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 

 

Ochrana osobních dat:

 

 Bc. Jan Cvak jako provozovatel internetového obchodu www.oblecenihonzik.cz  tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravce zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze. 

 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA
Objednávka nad 1500Kč
ZDARMA ZDARMA
ČESKÁ POŠTA
Objednávka do 1500Kč
69,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
V Lelekovicích po tel. domluvě. Případně vozíme maminkám zboží do Brna po 18h hodině na adresu uvednou v objednávce.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK

DOBÍRKA

Pouze do částky 1500kč nad tuto částku lze platit pouze převodem

49,00 Kč

PLATBA NA ÚČET

Jestliže objednávka obsahuje výšivku na zakázku nebo je celková částka nad 1500kč musí se platit pouze převodem. 1171814003/0800 vedený u České spořitelny.

BEZ POPLATKU
HOTOVĚ PŘI OSOBNÍM ODBĚRU BEZ POPLATKU

//